Política de Privacitat

POLITICA DE PRIVACITAT SOBRE L’ACCÉS A LES PÀGINES WEB A INTERNET DE SetcaBarcelona.com

Actualitzat març 2019


OBJECTE:
La present pàgina Web ha estat dissenyada per a donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts mercantils, activitats i productes oferts per SetcaBarcelona.com amb NIF J-63992770, amb domicili social al carrer Balmes, 203 Pral. 1a 08006 Barcelona (Barcelona), Espanya; amb el mail de contacte info@setcabarcelona.com. També es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats diferents a la de SetcaBarcelona.com, així com a aquelles que esdevenen accessibles a través dels links (enllaços) i connexions existents. SetcaBarcelona.com es reserva el dret de modificar la present política a la seva discreció.


PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL:
Els drets de propietat intel·lectual de la pagina www.SetcaBarcelona.com, el seu codi font, disseny, estructures de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts son titularitat de SetcaBarcelona.com, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la UE aplicable.
SetcaBarcelona.com és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament dels relatius a la marca registrada SetcaBarcelona.com. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, SetcaBarcelona.com reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial e intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la web l’existència de drets o responsabilitat alguna de SetcaBarcelona.com sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part de SetcaBarcelona.com, a no ser que es manifesti de forma expressa.


CONTINGUTS
Tots els continguts facilitats a aquesta Web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de SetcaBarcelona.com, com de fonts externes al propi centre, motiu pel qual SetcaBarcelona.com no es fa responsable de la possible falta d’actualització o inexactitud de la informació de dites fonts externes, fent-se càrrec únicament d’aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i degudament identificats amb el seu Copyright. Per això, abans de prendre cap decisió o realitzar cap acció, SetcaBarcelona.com recomana a l’Usuari la comprovació de la informació rebuda amb una altra font.
Es facilita a traves d’aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement pública que en tot cas es sotmetran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que son accessibles a través d’aquesta pàgina Web, els quals es sotmetran a les diferents disposicions legals d’aplicació.
La informació proporcionada en aquest lloc web està dirigida a complementar, no a reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient i el seu metge.
Tots els continguts presents en aquest web, (testimonis), així com les imatges que acompanyen a aquests continguts (fotos del centre i pacients) han estat cedides a SetcaBarcelona.com amb aquesta finalitat i compten amb el seu consentiment.


ACCES I US:
Tant l’accés a aquesta pàgina Web, com l´ús que se’n pugui fer de la informació i els continguts inclosos a la mateixa, serà de la exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.
Les condicions d’accés a aquesta Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de SetcaBarcelona.com o de tercers.
Es considerarà terminantment prohibit l´ús de la present pàgina Web amb finalitats il·legals o no autoritzades.


RESPONSABILITAT:
SetcaBarcelona.com no es fa responsable sota cap concepte de cap tipus de dany o perjudici que poguessin ocasionar els Usuaris de present pàgina Web, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts e informacions accessibles o facilitades a traves d’ella.

Així mateix, SetcaBarcelona.com acredita que l’Anna Ortiz, metge psiquiatre del centre, és la responsable mèdic d’aquest site i de tots els continguts aquí publicats.


SERVEI:
SetcaBarcelona.com es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina Web sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra raó, podent tanmateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.


PROTECCIO DE DADES:
Amb conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades a fitxers automatitzats, els quals seran processats exclusivament amb la finalitat descrita, segons s’especifiqui a la llegenda adjunta a cada formulari. Les dades que es recolliran a través dels formularis corresponents nomes contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei o informació requerida per l’Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 d’11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar amb finalitats diferents per a les que han estat sol·licitades per l’Usuari. Com a únic responsable del fitxer, SetcaBarcelona.com es compromet al compliment de la seva obligació de secret en les dades de caràcter personal i el seu deure de salvaguardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
Finalment, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació i portabilitat de dades en compliment de l’establert en la LOPD, o bé per a qualsevol consulta o comentari personal a aquest respecte, mitjançant l’enviament d’una notificació per correu a l’adreça abans esmentada o personalment, sense que en cap cas aquest servei suposi cap contraprestació.
Tanmateix, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/200, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, SetcaBarcelona.com no enviarà per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Quan SetcaBarcelona.com disposi del consentiment exprés del destinatari per rebre comunicació comercial mitjançant correu electrònic, la paraula “publicitat” apareixerà a l’inici del missatge.


ENLLAÇOS A PAGINES DE TERCERS
Els enllaços en aquesta àrea permetran el lloc SetcaBarcelona.com. Els enllaços no estan controlats per SetcaBarcelona.com, i aquesta no es fa responsable dels continguts de cap link, ni de cap enllaç que es trobi a qualsevol lloc enllaçat, ni de cap canvi o actualització d’aquests llocs. SetcaBarcelona.com no es fa responsable d’actes de “webcasting” o qualsevol altra forma de transmissió efectuada des de qualsevol lloc enllaçat. SetcaBarcelona.com només li està proporcionant aquests enllaços per la seva comoditat i aprofitament, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc per SetcaBarcelona.com.
SetcaBarcelona.com informa de que la funció dels links o enllaços que apareixen a les seves pàgines és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest Web. Aquests links no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per la visita d’altres llocs de destí, i per això, SetcaBarcelona.com no serà responsable del resultat obtingut a través d’altres enllaços.


GENERALS:
Per a qualsevol qüestió litigiosa o que faci referència a la Pàgina Web de SetcaBarcelona.com, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pagina Web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, i els de Barcelona en el cas de que aquest tingui la residència fora de l’estat espanyol.
L’accés a la pàgina Web de SetcaBarcelona.com implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.


¿PER QUANT TEMPS conservarem LES DADES?

Setca guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar els seus serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que pot conservar les dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que l’interessat hagi deixat d’usar els serveis de Setca o que hagi deixat d’utilitzar la WEB. Després d’aquest període, les dades personals seran bloquejats de tots els sistemes de Setca.